Vladimir V. Rybakov

Author information

  • affiliation: Manchester Metropolitan University

2010 – today

2000 – 2009

1990 – 1999